CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Cha ơi, ngày Chúa Nhật hôm nay con được nghỉ ngơi trong tình yêu của Cha. Hôm nay, con đặc biệt hướng về Mẹ Maria, để xin Mẹ cầu bầu giúp con sống chứng nhân cho Tin Mừng, làm chứng cho đức tin, sự trung thành và tình yêu dành cho tha nhân. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE MORNING
Father, I rest in your love on this Sunday. On this day, may I turn in a special way to the Virgin Mary for assistance in living out the Gospel, giving witness to faith, honesty, and love of neighbor. I offer this day for this intention. [Our Father]

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
"Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." (Mt 4,4) Xin cho con đừng bao giờ lìa xa Chúa, Đấng thông ban mọi sự cần thiết cho con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON
“One does not live on bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God.” (Matthew 4:4) May I never turn away from you, who has everything I could possibly need.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào thời khắc cuối ngày, con hướng lòng lên Chúa, và xin Ngài hướng dẫn con. Liệu rằng, hôm nay con không khoan dung hay không trung thực chăng? Con có sợ hãi khi chia sẻ đức tin của mình với gia đình và với bạn bè không? Lạy Chúa, xin đến và ở lại trong tâm hồn con, và chỉ cho con đường về cõi sống. Lạy Cha chúng con ở trên trời..

WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day, I look to you, Lord, for guidance. Was I uncharitable or dishonest today? Was I afraid to share my faith with my friends and family? Dwell within my heart, Lord, and show me the path of life. [Our Father]
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao


Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.